Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ


1-AMAÇ

Tanımı aşağıda (“2-Tanımlar” Başlığı Altında) verilecek olan “kişisel veri” temel insan hakkı olarak Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’nin 8. ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 16. maddelerinde yerini almıştır. Ayrıca kişisel veri Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesinde de düzenleme altına alınarak, temel haklar arasına dahil edilmiştir.

Bu önemi sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek maksadıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle ihdas edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Çamlıtepe Mah. Bahadırlar Sok. Koçyiğit Apt. 18/1 Çankaya-Ankara adresinde mukim U&K Hukuk ve Danışmanlık (Büro) olarak temel insan haklarına atfettiğimiz önem ve kişisel verilerin üstün kıymeti göz önüne alınarak KVKK’nın öngörmüş olduğu yükümlülük dâhilinde işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında hazırlanmıştır.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, BÜRO, eğitim alacak kişileri aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

2-TANIMLAR


Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Büro

U&K Hukuk ve Danışmanlık’ı ifade eder.

Çerez (Cookie)

Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

İrtibat Kişisi

Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi.

(İrtibat kişisi Veri Sorumlusunu temsile yetkili değildir. Adından anlaşılacağı üzere yalnızca veri sorumlusu ile ilgili kişilerin ve Kurumun iletişimini “irtibatı” sağlamak üzere görevlendirilen kişidir.)

Kanun/KVKK

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin

Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin

Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli

Kişisel

Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Politika

Büro tarafından oluşturulan kişisel veri koruma politikası.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Kaynak:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu- Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik - Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik - Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ - Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ Veri sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ


3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI,

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ


  1. İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Büro tarafından internet sitesini ziyaret eden ziyaretçilere veya Büroyu doğrudan ziyaret ederek veya bir iletişim vasıtasıyla Büroya ulaşan müvekkil/müvekkil adaylarına hizmet verebilmek, iş süreçlerini yürütebilmek, sözleşmeleri kurabilmek/ifa edebilmek ve hukuki yükümlülükleri yerine getirebilmek amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanılan çerezler vasıtasıyla tanıma ve pazarlama amaçlarıyla da işlenmekte olup, çerezlere ilişkin detaylı bilgiye çerez politikamızdan erişebilir ve çerezlerin kullanımını kendinize göre ayarlayarak işlenmesini istemediğiniz verilere ilişkin işleme süreçlerini sonlandırabilirsiniz.

ii. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

İsminiz, soy isminiz, T.C. kimlik numaranız, IP adresiniz, ev/iş adresiniz ve avukat-müvekkil görüşmeleri esnasında tarafımıza kendi arzunuz ve açık rızanız dahilinde temin edeceğiniz diğer bilgiler.iii. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, internet üzerinden doldurulan kayıt formu ve çerezler, sitemizde sunulan telefonları aramanız durumunda bu telefonlar ile tarafımıza sunduğunuz dijital ve/veya basılı evraklar (örneğin, vekaletnameler) vasıtasıyla toplanmaktadır.  

iv. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 maddesinde gösterildiği üzere, sözleşmenin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi hukuki sebebi ile açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

v. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla ve çerez politikamızda gösterildiği üzere açık rıza vermeniz durumunda çerezleri kontrol eden 3. Taraf hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

Bunun haricinde kişisel verileriniz yalnızca aktarımın kanuni olarak zorunlu olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde aktarılmaktadır.

4-İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK kapsamında

  1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  7. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

                                                                            haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

“başvuru formu”nu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda doldurarak, söz konusu formu av.hamdiuysal@yaani.com adresi üzerinden tarafımıza iletebilir veya formu fiziki olarak Çamlıtepe Mah. Bahadırlar Sok. Koçyiğit Apt. 18/1 Çankaya-Ankara adresine kargo/posta vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu BÜRO tarafından yerine getirilecektir. 

Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince BÜRO tarafından ücret istenebilecektir.


5-VERİ SORUMLUSU VE İRTİBAT KİŞİSİ

İşbu Aydınlat Metninde ifade edilmiş olduğu üzere BÜRO, KVKK gereğince veri sorumlusudur.

i.              Veri Sorumlusu Bilgisi

Açık Adı : U&K Hukuk ve Danışmanlık

Kısa Adı : BÜRO

Adres      : Çamlıtepe Mah. Bahadırlar Sok. Koçyiğit Apt. 18/1 Çankaya-Ankara

İ. Sitesi    : https://www.uysalkaragozhukuk.com


ii.             İrtibat Kişisi

Adı:         : Emin Hamdi

Soyadı    : UYSAL

Unvanı    : Avukat

E-posta   : av.hamdiuysal@yaani.com

Telefon   : 0531 762 12 87